Cumela Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland op 19 juni 2013 onder nummer 95/2013

 

Definities en toepassingen
1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de 
         gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit          met derden, verder te noemen opdrachtgever.
1.2.   Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden         
         afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met         
         opdrachtgever.
1.3.   De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in
         met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en
         gebruiker.
1.4.   De voorwaarden worden aangeduid als CUMELA-voorwaarden.

Aanbieding en overeenkomst

2.1.   Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2.   Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft opdrachtnemer het recht om, indien een
         opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn          offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan opdrachtgever.
2.3.   Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe
         bevoegde
personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van          opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal
         opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan
         van overeenkomsten.
2.4.   Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegeven en
         hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze
         gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.

Rechten industriële en intellectuele eigendom
3.     Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen
        of andere bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer en worden op eerste verzoek van de
        opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige
        rechten van intellectuele of industriële eigendom.

Prijzen
4.1.   Alle door opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
         overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief
         omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.
4.2.   Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon-
         en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de
         overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit
         voortvloeiende kosten.
4.3.   Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de
         uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en
         geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door
         partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten
         tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
4.4   In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
         van de contractuele verplichtingen.
4.5.   Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van
         overeenkomstige toepassing.
4.6.   Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
4.7.   Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van
         opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
4.8.   Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval,
         maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage,
         transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling
         van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de
         op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3
         maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te
         ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de
         prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op
         schadeloosstelling.

Uitvoering

5.1.   Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen
         termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met
         de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de
         uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.
5.2.   Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden
         opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van opdrachtgever komende
         omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering,
         niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn
         wordt opgeleverd.
5.3.   Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is opdrachtnemer
         aan opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst
         anders door partijen is overeengekomen.
5.4.   Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waar opdrachtgever
         verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten
         door opdrachtgever te worden vergoed.
5.5.   Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of
         werkomstandigheden, daaronder begrepen omstandigheden ten aanzien van het aanwenden van
         meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, een negatieve invloed op het werk
         kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige
         plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek
         van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever
         en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden
         een negatief resultaat hebben.
5.6.   De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door een
         verharde weg. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever. Hiervan
         kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Overmacht

6.1.   Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van
         een overmacht situatie.
6.2.   Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de
         overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van
         opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere
         weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een
         toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen
         waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.
6.3.   Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

Wijzigingen in het werk en omstandigheden
7.1.   Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:
         a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
         b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
         c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
         d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
         e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen              opdrachtgever en opdrachtnemer een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.
7.2.   Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het
         moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van
         de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
7.3.   Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever
         schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor
         opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals bijvoorbeeld zich onder
         het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of
         andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs aan
         te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden
         voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de
         overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in
         dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is wel
         gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.
7.4.   Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de
         eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
         bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtgever
8.1.   Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het
         werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen,
         tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2.   Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te lichten
         omtrent alle omstandigheden, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels,
         kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet
         uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij
         spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceel
         beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de bodem door in het werk
         voorkomende bouwstoffen en objecten.
8.3.   Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen
         worden, tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, doch niet eerder dan 20
         werkdagen, een (KLIC) melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren waarbij tevens, voor zover
         relevant, de ligging van huisaansluitingen aangevraagd worden. Opdrachtgever dient er zelf op toe
         te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt
         opdrachtnemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.
8.4.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever zorg voor de afsluiting
         respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare
         nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of
         kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
8.5.   Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van opdrachtnemer tot het geven van inzicht in de milieu
         hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of
         het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en
         gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
8.6.   Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede opdrachtnemer in te lichten
         omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer
         niet in staat is de opdracht binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn van uitvoering zo snel en goed
         mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.
8.7.   Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed
         bereikbaar is volgens het inzicht van de opdrachtnemer.
8.8.   Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare
         weg
voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de         
         werkzaamheden.
8.9.   Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn,
         waardoor opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van
         opdrachtgever.
8.10. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven
         eigendom en dus voor rekening en risico van opdrachtgever.
8.11. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren
         van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond en afval.
8.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit van
         de door opdrachtnemer te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het door opdrachtnemer
         te vervoeren materiaal.
8.13. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten
         zaken zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
8.14. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel, dient
         hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk          aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

Oplevering van het werk
9.1.   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
         a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
         b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het              werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
         c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en         
             opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het
             werk al dan niet is goedgekeurd;
         d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
             die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk
             niet in de weg staan.
9.2.   Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
        
         schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
9.3.   Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het
         werk opnieuw op te leveren. Hij dient opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te gunnen. De
         bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Huur
10.1.  Opdrachtnemer, zijnde verhuurder, verbindt zich het overeengekomen huurobject in goede staat
          ter beschikking te stellen voor de overeengekomen huurperiode, gelijk de opdrachtgever, zijnde
          huurder, verplicht is het materieel aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen
          termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.
10.2.  Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever zorgvuldig het huurobject op
          deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken of
          tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
10.3.  Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij schriftelijk anders
          overeengekomen.
10.4.  Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het
          huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
10.5.  Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die
          opdrachtnemer hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. Opdrachtgever
          verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.
10.6.  Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet
          anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van
          de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
10.7.  De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage
          bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening van
          opdrachtnemer.
10.8.  Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van
          het huurobject.
10.9.  Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te
          voorkomen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.
10.10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen
          van het materieel en opdrachtgever is verantwoordelijk voor instructie van de machinist.
10.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject
          toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of         
          beschadiging aan het huurobject, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan na overleg
          met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met opdrachtnemer na, dan komt of blijft
          schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van opdrachtgever.
10.12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het
          huurobject toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende
         
zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).
10.13. Opdrachtgever of machinist die het gehuurde object komt halen bij de opdrachtnemer dient zich te
          legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
10.14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten,
          dus
ook tussentijds, die door of in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe en door wie
         
dan ook ontstaan.
10.15. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen op
          werkbonnen registreert, worden deze wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord
          ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden
          gelegenheid tot ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de
          werkbonnen te verenigen.
10.16. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan
          derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
          opdrachtnemer.
10.17. Opdrachtgever dient door hem ingehuurd materieel voor 15.00 uur af te melden bij opdrachtnemer
          indien dit materieel de volgende dag niet meer ingehuurd wordt. Zo niet, dan brengt
          opdrachtnemer een extra dag huur bij opdrachtgever van ingehuurd materieel in rekening.
10.18. Bij niet tijdige terug levering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de
          opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan opdrachtnemer te
          vergoeden.
10.19. De huurperiode wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op de dag van
          aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door de
          opdrachtnemer in ontvangst is genomen.
10.20. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en
          aan- en afvoerkosten.
10.21. Wanneer opdrachtgever het door hem gehuurde werkmaterieel verzekert dient de
          verzekeringsdekking tenminste gelijkwaardig te zijn aan de voorwaarden van de Nederlandse
          Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid Uitgebreid.
10.22. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de
          aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel de opdrachtnemer in haar
          hoedanigheid van opdrachtgever/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Opdrachtgever
          verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan die verzekering
          rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of opdrachtgever een andere verplichting
          in dit artikel niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken wordt tot het
          betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig te
          vrijwaren en opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan deze derde moet voldoen.
10.23. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt
          gedaan op de verzekering van de opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle daaruit
          voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid
11.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van
         opdrachtnemer uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het
         desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer door de
         verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
         polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal de opdrachtnemer over
         de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
11.2. Indien opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om
         wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of
         grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het
         factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan opdrachtnemer verschuldigd is geworden ingevolge de
         overeenkomst terzake waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld, met een maximum van
         € 10.000,-
11.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze cumela-voorwaarden wordt verstaan opzet of grove
         schuld van de organen van de opdrachtnemer of met de leiding van haar onderneming belaste
         personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

Vrijwaring
12.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van
         juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de
         werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer
         en met inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald.
12.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een
         aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Reclames
13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het
         werk schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden.
13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt
         of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
13.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.
13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken
         van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan
         of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens
         de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.
13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of
         oplevering van het werk.

Betaling
14.1. Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren.
         Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij
         een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de
         factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op
         korting, opschorting of verrekening.
14.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 14.1 heeft betaald, is hij van
         rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft
         recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling
         uiterlijk had moeten plaatsvinden.
14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
         a. een betalingstermijn is overschreden;
         b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een
             schuldsanering;
         c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
         d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
         e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
15.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken,
         alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de
         navolgende vorderingen zijn voldaan:
         a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever                       krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of
         b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te
             verrichten werkzaamheden, alsmede
         c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
            overeenkomsten.
15.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd
         eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een
         derde, verkoop of montage.
15.3. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring
         aangeboden zaken. In geval opdrachtnemer daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het
         stellen van zekerheid door opdrachtgever.

Rechtsforum
16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestiging plaats van
         opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd          is in de woonplaats van opdrachtgever.
16.3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage
         of mediation overeenkomen.


actuele nieuws

15 september 2016

praktijkbegeleiding sectorplan loonwerk

07 december 2014

Online veiling wegens beëindiging van de huidige bedrijfsvoering.

27 december 2013

Onze website is vernieuwd.

meer nieuwsitems